วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนครั้งที่  18
วันที่ 25  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2555

อาจารย์ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Tebet  ในชั้นประถมศึกษา  และอนุบาล
ว่ามีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไร
อาจารย์สรุปองค์ความรู้ที่เรียนมา และสอบปลายภาคในตาราง  10 คะแนน
อาจารย์แจกเอกสาร เกี่ยวกับ การให้คะแนน และ การสร้างบล็อกจะอะไรบ้าง

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนครั้งที่  17
วันที่  18  เดือน  กันยายน พ.ศ.  2555

อาจารย์ให้ไปจัดกิจกรรมให้เด็กที่โรงเรียนสาธิตจันเกษม
มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

สมาชิกในกลุ่ม
 1. นางสาว รัชฎาภรณ์       ฤาชา
 2. นางสาว  ศิริวรรณ  เสากำปัง 
 3. นางสาว  ขวัญชนก   เจริญผล
 4. นางสาว    นฎา        หาญยุทธ

  
ฐานกิจกรรม ขั้วเหมือนผลัก-ขั้วต่างดูด

อุปกรณ์  แม่เหล็ก , ช้อน-ซ่อม , กรรไกรตัดเล็บ ก้อนหิน , ลูกกุญแจ , กิ๊บ กล่องเหล็ก , คริปหนีบกระดาษ , กำลัยแขน , กระจกพลาสติก , กระดาษ , ไม้บรรทัดพลาสติก , ไม้บรรทัดเหล็กขั้วต่างดูด

ขั้วเหมือนผลัก

สิ่งที่แม่เหล็กสามารถดูดได้  มีดังนี้  ช้อน-ซ่อม , กรรไกรตัดเล็บ , ลูกกุญแจ , กิ๊บ กล่องเหล็ก , คริปหนีบกระดาษ , กำลัยแขน  , ไม้บรรทัดเหล็ก

จากกิจกรรมพบว่า สิ่งที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดได้ มีดังนี้  ก้อนหิน, กระจกพลาสติก , กระดาษ , ไม้บรรทัดพลาสติก


ใช้คำถามก่อนการสาธิตทดลอง

ให้เด็กๆทดลองทำด้วยตัวเอง

สาธิตและอธิบายถึงขั้วแม่เหล็ก ขั้วเกมือนผลัก-ขั้วต่างดูด

ที่ปั้ม
เมื่่อเด็กทำกิจกรรมเสร็จก็จะประทับตราแสดงว่าเข้าฐานนี้แล้ว

แสดงว่าเด็กเข้าร่วมครบทุกฐาน เสียง
 • ลูกโป่ง
 • การเดินทางของเสียง
 • ระดับน้ำมีผลต่อระดับเสียง
   การเปลี่ยนแปลง
 • ปิ่ง / ย่าง
 • นึ่ง / ต้ม
 • ทอด
   แม่เหล็ก
 • ขั่วต่างดูด
 • แรงผลัก
 • ของเล่น

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนครั้งที่ 16
วันที่  11  เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

อาจารย์พูดถึงการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้เด็กอนุบาลในวันอังคารที่ 18 ก.ย. 55
- ให้นักศึกษาจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
- ตรวจดูแผนกิจกรรมของแต่ล่ะกลุ่ม
- อาจารย์ให้นักศึกษาทุกคนตรวจดูบล็อคของแต่ล่ะคนว่าเรียบร้อยแล้วหรือยัง
การวิเคราะห์เขียนแผนและการบรูณาการ
 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
 • นิทาน
 •  เครื่องดนตรี
 •  พลังงาน
 •  เพลง
    2.กิจกรรมสร้างสรรค์
 • การผลิตของเล่น
 • การผสมสี
 • การเปลี่ยนแปลง
  
   3.ศิลปะ
 • การผสมสี    เช่น  แดง  +  น้ำเงิน  =  ม่วง
 • ต้องมีหลักการวิทยาศาสตร์อยู่ด้วย  เช่น   การตั้งคำถาม   การคาดเดา    การสังเกต   บันทึก  การสรุป
   4. เสริมประสบการณ์
   5.  กลางแจ้ง
   6. เกมการศึกษา
       การจำแนกเปรียบเทียบ  การเปลี่ยนแปลง
 • การจับคู่
 • ความสัมพันธ์ของเกม
 • จิ๊กซอล
 • อนุกรม

บันทึกการเรียนครั้งที่  15
วันที่  4 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2555

อาจาย์ให้ส่งสมุดขั้นตอนการทำดอกไม้
อาจารย์ส่งบอร์ด  ของแต่ละกลุ่ม และคำแนะนำให้แต่ละกลุ่ม
อาจารย์ ตรวจดูงานพร้อมกับให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติม


 การประยุกต์ใช้สื่อ
สื่อ 1 มิติ  กระดาษ A4  แผ่นเดียว
สื่อ  2 มิติ  เกมการศึกษา  ภาพนูน
สื่อ 3  มิติ   ของจริง

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 ให้ นักศึกษาไปจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ (ได้ทำช่วงบ่าย)
 สิ่งที่จะต้องทำมีดังนี้

    เสียง
 • ลูกโป่ง
 • การเดินทางของเสียง
 • ระดับน้ำมีผลต่อระดับเสียง
   การเปลี่ยนแปลง
 • ปิ่ง / ย่าง
 • นึ่ง / ต้ม
 • ทอด
   แม่เหล็ก
 • ขั่วต่างดูด
 • แรงผลัก
 • ของเล่น

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555


บันทึกการเรียนครั้งที่ 14
วันที่ 28  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2555
 

อ.  ให้จัดบอร์ด  และทำวิธีขั้นตอนทำดอกไม้

 
 
 


 
 
 
ขั้นตอนทำดอกไม้
 
 
 
  
 


วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนครั้งที่  13
วันที่  26  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2555
 ( เรียนชดเชยวันที่  14 )

เกี่ยวกับการจัดบอร์ด วันพ่อ  และ แม่
บันทึกการเรียนครั้งที่ 12
วันที่ 25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2555
 (  เรียนชดเชย  ของวันที่  7  )

เรียนเกียวกับ การการทำดอกไม้